Regulamin/Cookies

Główna  /  Regulamin/Cookies

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ (REGULAMIN)

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: " Ogólne warunki".
2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.
5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: biuro@terrao.pl.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej, który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony internetowej;
2. FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej;
3. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
4. PRAWO WŁAŚCIWE - Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;
5. STRONA INTERNETOWA - narzędzie, o nazwie: http://www.terrao.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych;
6. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
7. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;
8. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie: Terrao Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 43A / 37B, 01-001, Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927510, posiadająca NIP: 5272974463, posiadająca numer REGON: 520217323
9. WYSZUKIWARKA - bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów.
10. OGŁOSZENIE – zamieszona w ramach serwisu Terrao.pl informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na okres nie mniejszy niż 30 dni kalendarzowych.

III. ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.
2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.
3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia końcowego Użytkownika.
2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:
a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.
3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część strony internetowej.
4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
c. do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;
d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.
6. Wystawione na Stronie Internetowej Ogłoszenie wiąże się z rzeczywistym zamiarem dokonania transakcji, której dane Ogłoszenie dotyczy.
7. Ogłoszenia wystawiane są na Stronie Internetowej przez Użytkownika, który odpowiada za ich treść oraz zobowiązuję się dokonać wszelkich starań aby treść każdego Ogłoszenia w jak najdokładniejszy, rzetelny i jasny sposób opisywała aktualny stan nieruchomości. Użytkownik zobowiązuję się również nie wprowadzać użytkowników Internetu w błąd, w szczególności co do parametrów związanych z ceną i lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia oraz stanu prawnego i technicznego danego przedmiotu.
8. Ogłoszenia wystawione na Stronie Internetowej widoczne będą dla wszystkich użytkowników Internetu. Częścią każdego Ogłoszenia powinien być numer telefonu oraz email pozwalający na kontakt z Użytkownikiem.
9. Tylko Użytkownik będący prawnym właścicielem danej nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona na piśmie ma prawo wystawić Ogłoszenie na Stronie Internetowej dotyczące danej nieruchomości. Właściciel Strony Internetowej zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji odpowiednich dokumentów (wpis do księgi wieczystej, skan dowodu osobistego) w celu weryfikacji prawowitego właściciela nieruchomość.
10. Na żądanie Właściciela Strony Internetowej, Użytkownik zobowiązany jest przedstawić dokumenty weryfikujące jego własność nieruchomości będącej przedmiotem wystawionego przez Użytkownika Ogłoszenia, nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu wystosowania prośby o weryfikację. W przypadku gdy Użytkownik nie wywiąże się z tego zobowiązania lub przedstawione dokumenty nie potwierdzą własności przedmiotu Ogłoszenia, Właściciel Strony Internetowej ma prawo usunąć dane Ogłoszenie ze Strony Internetowej bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.
11. Niedozwolone jest w ramach Ogłoszenia umieszczanie na zdjęciach jakichkolwiek treści oraz innych informacji, a w szczególności adresów innych stron www.
12. Niedozwolone jest zamieszczenie Ogłoszeń, które w swojej treści, na zdjęciu lub w tytule posiadają propozycję zakupu danej nieruchomości zamiast jej sprzedaży.
13. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty wybranej przez Użytkownika.
14. W przypadku złamania, któregokolwiek z Warunków zapisanych w Ogólnych Warunkach strony internetowej, Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Strony Internetowej Ogłoszenia wystawionego przez Użytkownika bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

V. ZAKŁADANIE KONTA

1. Aby zamieścić Ogłoszenie na Stronie Internetowej wymagane jest utworzenie Konta.
2. Dodatkowo, aby zamieścić Ogłoszenie na Stronie Internetowej, Konto musi być aktywne. Na podany w Formularzu Rejestracji adres email zostanie wysłana wiadomość służąca do aktywacji Konta.
3. W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe, aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik na stronie internetowej i utworzyć swoje Konto.
4. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową, będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto.
5. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych lub płatność za usługę lub towary, dostępne na stronie internetowej.
6. Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.
7. Utworzenie Konta na Stronie Internetowej jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków strony oraz zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Ogólnych Warunkach strony.
8. Konto dla osób prawnych oraz jednostki organizacyjne może być założone jedynie przez osobę, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
9. Jedynie zalogowany Użytkownik Strony Internetowej może dokonywać czynności związanych z zamieszczaniem, edycją oraz kasowaniem Ogłoszeń.
10. Założenie Konta przez Użytkownika Strony Internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych oraz informacyjnych na podany adres email od serwisu terrao.pl
11. Po założeniu Konta przez Użytkownika Strony Internetowej, świadczenie usług przez Właściciela ma charakter bezterminowy. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać umowę z Właścicielem. Aby tego dokonać należy przesłać swoje oświadczenie w tym zakresie za pomocą Formularza Kontaktowego: www.terrao.pl/kontakt

VI. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ

1. Aby dodać Ogłoszenie na Stronie Internetowej należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na Stronie Internetowej określając w ten sposób treść Ogłoszenia z możliwością dołączenia zdjęć (w liczbie i formacie określonej w formularzu). Następnie należy dokonać aktywacji Ogłoszenia, zgodnie z punktem VII. tego regulaminu.
2. Ceny nieruchomości podawane w Ogłoszeniach powinny być ujęte w kwotach brutto oraz walucie PLN, odzwierciedlając przy tym realną i całkowitą wartość promowanej nieruchomości.
3. W czasie trwania Ogłoszenia Użytkownik ma prawo modyfikować treść danego Ogłoszenia (z wyjątkiem zmiany wybranej działki, której Ogłoszenie dotyczy), może również Ogłoszenie w każdej chwili usunąć oraz za dodatkową opłatą przedłużyć czas emisji danego Ogłoszenia.

VII. AKTYWACJA

1. Usługa dodawania Ogłoszeń w ramach Strony Internetowej jest odpłatna i wymaga aktywacji.
2. Wysokość opłaty za umieszczenie Ogłoszenia na Stronie Internetowej prezentowana jest Użytkownikowi w trakcie procesu zamieszczania Ogłoszenia. Użytkownik każdorazowo akceptuję opłatę przed zamieszczeniem Ogłoszenia na Stronie Internetowej.
3. Aktywacji można dokonać poprzez dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, tj. poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, 60-327 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935
4. Aktywacja następuje:
w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu – z chwilą zaksięgowania wpłaty;

VIII. REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Strony Internetowej, w tym usług o charakterze technicznym, Użytkownik powinien skotaktować się z administracją strony za pomocą Formularza Kontaktowego dostępnego pod adresem: https://terrao.pl/strony/kontakt.
2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego pod adresem: https://terrao.pl/strony/kontakt.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź Właściciela Strony Internetowej Terrao.pl w sprawie reklamacji zostanie wysłana pocztą na adres e-mail podany w Formularzu Kontaktowym.
4. W treści reklamacji, powinny być zawarte przynajmniej następujące informacje: imię i nazwisko, adres email, numer ID Ogłoszenia lub numer działki, którego dotyczy reklamacja, wyjaśnienie uzasadnienia reklamacji oraz ządanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
5. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od zawartej umowy.

IX. PLUGIN FACEBOOKA

1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego Facebook.
2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

X. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np. Twitter, Google+ albo LinkedIn).
2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach służących do udostępniania informacji na danej platformie.
3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.
6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony, Właściciel posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili Właściciela oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom, Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkowników o wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XI. LINKI ZEWNĘTRZNE

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.
2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

XII. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę do Właściciela.
2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

XIII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.
2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na stronie internetowej (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe Właściciela.
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.

XIV. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

XV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XVI. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych warunkach.
2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym.

XVII. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.

XVIII. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

XIX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).
2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela

XX. PODSTAWA PRAWNA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

SERWISU TERRAO.PL
PROWADZONEGO PRZEZ TERRAO SP Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (dalej: „ Polityka”) wyjaśnia cele, w jakich zbierane są dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.terrao.pl oraz zasady, na jakich dane te są przetwarzane i mogą być usuwane, a także zasady wykorzystywania w Serwisie Terrao.pl plików cookies.

Informacje ogólne

I.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: http://www.Terrao.pl

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Terrao Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II 43A / 37B, 01-001, Warszawa), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927510, posiadająca NIP: 5272974463, posiadająca numer REGON: 520217323 (zwany dalej: „ Administrator”)

III. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych masz możliwość skontaktować się z nami drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@terrao.pl.

IV. Korzystanie ze stron internetowych oraz usług świadczonych przez Administratora wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. W czasie Twojej rejestracji, w celu umożliwienia Ci korzystania ze świadczonych przez nas usług, możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

 • adres e-mail oraz imię i nazwisko;

W przypadku zamiaru utworzenia konta w ramach serwisu Terrao.pl podanie powyższych danych jest niezbędne do korzystania z naszych usług.

W trakcie korzystania z naszego serwisu, masz również możliwość dobrowolnie podać dodatkowe dane osobowe takie jak:

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;;
 • numer telefonu komórkowego;
 • dane Twojej karty kredytowej w przypadku, gdy jesteś zainteresowany zakupem naszych płatnych usług określonych w Regulaminie.

V. Kiedy korzystasz z naszego portalu, automatycznie zbieramy o Tobie informacje takie jak dane o urządzeniu, informacje o lokalizacji na podstawie adresu IP, GPS, punktu dostępu WIFI i telefonii komórkowej, dane dotyczące logowania czy też o samej aktywności w serwisie w celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich personalnych preferencji. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je kategoryzował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w istotnie wpływać na Twoją sytuację.

VI. W niektórych, uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień naszego Regulaminu polegających przede wszystkim na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu możemy poprosić Cię o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z wykonaną przez Ciebie transakcją (np. skan aktu własności nieruchomości wystawionej przez Ciebie na sprzedaż). W takich przypadkach podstawą do przetwarzania przez nas tej kategorii danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zwalczaniu naruszeń Regulaminu i zapewnieniu Tobie oraz innym Użytkownikom portalu możliwości korzystania z bezpiecznego i przyjaznego serwisu.

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

I.Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
II. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
III. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
IV. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Hosting

I.Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

I.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy płatności
 • firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Stronie internetowej oraz kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niej korzystających (m.in. Google Analytics);
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 • firma świadcząca usługi księgowe.

Dostawcy takich usług mogą mieć swoją siedzibę zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim. Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub prawomocnej decyzji

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

III. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

IV. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VI. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

VII. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Informacje w formularzach

I.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
II. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
III. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
IV. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

I.Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Istotne techniki marketingowe

I.Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
II. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
III. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Informacja o plikach cookies

I.Serwis korzysta z plików cookies.
II. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
III. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
IV. Piki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • zapewnienie prawidłowego działania Stron internetowych – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działania Stron internetowych, korzystanie z dostępnych na nich funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 • zwiększenie komfortu przeglądania Stron internetowych – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
 • zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych

V. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

VI. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

VII. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

VIII. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

X. W celu zarządzania ustawienia cookies zapoznaj się z zasadami użytkowania przeglądarki internetowej, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcją.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1 października 2021 r.